این شركت تولید كننده انواع مبل بصورت صنعتی می باشد كه برای استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت

را انتخاب می کند ودر راستای رسیدن به اهداف سیستم مدیریت کیفیت   ISO 9001:2008 کیفیت ، استاندارد         

خط مشی شرکت را به شرح زیر اعلام وخود را نسبت به اجرا و بازنگری دوره ای آنها متعهد می داند: